Werkvelden

Voor de realisatie van woningen moet de planologische haalbaarheid ervan in het kader van de bestemmingsplanprocedure worden onderzocht. Om het draagvlak voor woningbouw aan te tonen is meestal een haalbaarheidsonderzoek naar de optredende hinder van omliggende wegen, spoorwegen en bedrijven noodzakelijk. Omgekeerd is in veel gevallen een haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk wanneer een bedrijf, weg of spoorlijn wordt gerealiseerd of aangepast nabij woningen. Uitgangspunt is dat bij bestaande woningen wordt voldaan aan de wettelijke normen en dat sprake is van een gezond woon- en leefklimaat.

De Milieuadviseur voert onderstaande haalbaarheidsonderzoeken uit ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen:

Wegverkeerslawaai

Door het rijden van verkeer over wegen treedt voor de omgeving geluidshinder op. Door middel van akoestisch onderzoek wordt deze geluidshinder naar de omliggende ‘geluidsgevoelige bestemmingen’ (woningen) inzichtelijk gemaakt.

Railverkeerslawaai

In Nederland ligt 6.830 km spoor. Over deze spoorlijnen rijden treinen die geluidshinder voor de omgeving veroorzaken. Voor nieuwe woningen nabij een spoorlijn kan de geluidshinder worden bepaald door middel van akoestisch onderzoek.

Industrielawaai

De werkzaamheden van een bedrijf zullen geluidshinder voor zijn omgeving veroorzaken. Deze geluidshinder kan bijvoorbeeld bestaan uit stemgeluid bij scholen of passerende auto’s bij winkels. In een akoestisch onderzoek wordt de optredende geluidshinder voor de omliggende woningen vastgelegd en inzichtelijk gemaakt.

Agrarische geurhinder

In de omgeving van veehouderijen ontstaat dikwijls geurhinder. Door middel van geuronderzoek wordt deze geurhinder voor de omliggende geurgevoelige objecten, zoals woningen, bepaald en inzichtelijk gemaakt.

Luchtkwaliteit

Door de bouw van woningen, scholen en bedrijven neemt het verkeer op de ontsluitende wegen toe, waardoor de luchtkwaliteit verslechtert. Luchtkwaliteitsonderzoek toont aan of de luchtkwaliteit voldoet aan de geldende normen.

Bedrijven en milieuzonering

Bedrijfsactiviteiten kunnen hinder opleveren voor de omgeving. Door middel van richtafstanden wordt ingeschat of ter plekke sprake is van hinder door geluid, geur, luchtkwaliteit en/of veiligheid voor de omgeving.